ZPWSE - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZPWSE

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w okresie od lutego do czerwca 2018 roku

Harmonogram programu tutaj:

Opis programu

Zajęcia z języka polskiego
uczniowie mający trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Warunkują one osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych na wszystkich przedmiotach-czytanie ze zrozumieniem, czytelny zapis oraz na kolejnych etapach edukacyjnych.
Zajęcia matematyczne
uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki.
- Poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań.
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie korzystał w życiu codziennym ze zdobytej wiedzy matematycznej i - kontynuował naukę w następnej klasie.
Zajęcia z języka angielskiego- zajęcia utrwalające materiał omawiany na lekcji zgodny z podstawą programowa Zajęcia wyrównawcze-eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.
Zajęcia psychoedukacyjne-jest formą pomocy psychologiczno
pedagogicznej adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny dzieci,  powodują i nasilają trudności szkolne. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość kształtowania osobowości oraz wspierania i stymulowania rozwoju społecznego .  
Zajęcia
Mistrzowie kodowania” kodowanie pozwala uczniom rozwijać kreatywne myślenie, sprzyja rozwojowi intelektualnemu, doskonalenie i rozwijanie myślenia matematycznego.
Cele programu

Zajęcia z  języka polskiego
doskonalenie poprawnego zapisu ortograficznego; poprawa czytelności pisma; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i selekcji informacji; doskonalenie redagowania form pisemnych: plan, streszczenie, opis, rozprawka.
Zajęcia z matematyki
kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, stymulowanie logicznego myślenia, analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć.
Zajęcia z języka angielskiego- utrwalanie zdobytych w trakcie lekcji wiadomości, rozwijanie zainteresowań uczniów, przyswajanie wiadomości z zakresu kultury i tradycji państw anglojęzycznych, doskonalenie umiejętności komunikacji i słuchania, jak również funkcji i środków językowych, rozwijanie umiejętności pisania po angielsku.
Zajęcia wyrównawcze-wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.
Zajęcia psychoedukacyjne-nauka umiejętności wspólnej zabawy i współpracy,
uczenie postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami,
nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
nabycie umiejętności  rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
nabycie umiejętności nieagresywnego  sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych,
•      poznanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem  nauka rozpoznawania i wyrażania             
       emocji,
nabycie umiejętności  rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
nabycie umiejętności nieagresywnego  sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych,
poznanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem

Zajęcia „Mistrzowie kodowania” sprawne posługiwanie się uczniów TIK i jej narzędziami, rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata; zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programowania.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego