Projekty - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

DLA NAUCZYCIELIProjekty realizowane przez szkołęPROJEKTY MIĘDZYNARODOWE :


" Na wszystko jest odpowiedni czas ". SOKRATES - COMENIUS
- kultura krajów : Polski , Niemiec , Holandii , Estonii


Wymiana Polsko - Niemiecka Zielona Góra


PROJEKTY KRAJOWE :


Projekt
" Uwaga, sposób na sukces!"
Założeniem projektu
była poprawa jakości nauczania i uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania opartego na metodzie Tomatisa.
W szczególności zaś umożliwienie i pomoc w stworzeniu warunków do efektywniejszego nauczania i uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stymulujących i wspierających rozwój uwagi słuchowej.

Projekt kontynuowany w kolejnej klasie integracyjnej.


Projekt
"Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów"
Celem projektu "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel ten realizowany
jest poprzez 5 celów szczegółowych:

opracowanie 4 innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem realizowanych w trakcie szkoleń metod i dostosowanie ich do specyfiki biorących udział w Projekcie 40 szkół wdrożenie w 40 szkołach innowacyjnych programów nauczania podniesienie kompetencji setki nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem formuły blended learning (4 kursy tematyczne rozwijające umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe w zakresie: programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie terapii integracji sensorycznej programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie terapii stymulacji polisensorycznej programu zastosowania elementów kinezjologii edukacyjnej połączonej z poprawą koncentracji uwagi ucznia programu wykorzystującego elementy terapii Montessori w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystanie przez nauczycieli zdobytej wiedzy do opracowania scenariuszy zajęć z dziećmi z uwzględnieniem poznanych metod pracy (kształcenie zintegrowane) ocenę efektywności wdrażanych programów oraz upowszechnienie dobrych praktyk

Projekt "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest on do szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z czterech województw:
-dolnośląskiego
-lubuskiego
-wielkopolskiego
-zachodniopomorskiego
Wsparciem
zostali objęci nauczyciele i uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych. W projekcie weźmie udział 100 nauczycieli. Wsparcie dla uczniów polegać będzie w pierwszej części projektu na organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których testowo prowadzone będą elementy innowacyjnych programów oraz (w ostatnim roku) na uczestnictwie w lekcjach prowadzonych przy wykorzystaniu opracowanych innowacyjnych programów nauczania. W projekcie weźmie udział minimum 1 000 uczniów. Projekt „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” zakłada również organizacje specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli pod okiem ekspertów z wybranych dziedzin.

Projekt ”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” -
Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły!
Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się - swoją bogatą historią życia. W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie. Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka!  Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”. Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca 20.wieku! Edukacja oparta na założeniach WI to edukacja skonfigurowana do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów - edukacja na miarę XXI wieku. (więcej: Biblioteka Projektu) Zrozumienie Teorii Wielorakiej Inteligencji i wprowadzenie jej zasad do konstrukcji systemu edukacyjnego w przedszkolach i szkołach może wręcz zaowocować „przewrotem” na miarę kopernikańskiego!  Zgodnie z ideą WI praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). A zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji:
1.   Językowo-lingwistycznej 2.   matematyczno – logicznej
3.   wizualno-przestrzennej
4.   przyrodniczej
5.   muzycznej
6.   kinestetycznej (ruchowej)
7.   interpersonalnej (społecznej)
8.   intrapersonalnej (refleksyjnej)

Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Nauczyciele – mogą realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną.  Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem opracowują wstępną diagnozę profilu WI dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.   

Projekt ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic''
Informacje ogólne

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz pomysł został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na siódmym miejscu listy rankingowej sporządzonej wg ocen merytorycznych recenzentów MEN (szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/3.3.4/09 znajdą Państwo na stroniehttp://efs.men.gov.pl/content/view/150/362/). Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 10 lutego 2010 r.

Cele ogólne Projektu
,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia – podjęcie studiów wyższych, zaplanowanie kariery zawodowej, lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu to:
Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych, jak również zainteresowania studiami na kierunkach „ścisłych”; Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach pracy w zespołach zadaniowych; Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej formuły kształcenia młodzieży stanowiącej pogłębienie i poszerzenie treści edukacyjnych zawartych w szkolnych programach nauczania z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych; Zwiększenie dostępności do efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych form podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do współczesnej gospodarki opartej na wiedzy; Wsparcie, motywacja i stymulacja aktywności nauczycieli w rozwijaniu dodatkowych kompetencji uczniów. Pełnym wsparciem zostaną objęci nauczyciele matematyki poprzez stworzenie możliwości poszerzenia ich kompetencji zawodowych w zakresie łączenia określonych walorów wychowawczo-dydaktycznych z nauczaniem matematyki, jak również możliwości aktywnego udziału w modernizacji treści i metod kształcenia matematyki w oparciu o posiadane doświadczenie dydaktyczne. Nauczyciele otrzymują szansę wypracowania nowych metod prowadzenia i uatrakcyjnienia zajęć, a wszelkie materiały dydaktyczne otrzymane w związku z uczestnictwem w Projekcie mogą zachować i wykorzystać w późniejszych doświadczeniach zawodowych. Projekt jest skierowany do uczniów: klas czwartych szkół podstawowych, klas pierwszych szkół gimnazjalnych, klas pierwszych trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz klas drugich czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym, tworzących zespoły klasowe (oddziały wg wewnętrznej struktury szkoły) i ich nauczycieli matematyki. W przedsięwzięciu bierze udział około 330 klas z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiegoi zachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki. Punkt Konsultacyjny Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, w Zielonej Górze przy ulicy Prof. Z. Szafrana 4a, pokój 414 (budynek A-29). Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wymagania stawiane uczestnikom Projektu
1.Uczniowie
Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie klas szkół podstawowych i szkół gimnazjalnychmają szansę rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie - poprzedzone dwiema godzinami przygotowań pod kierunkiem nauczyciela - zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic” w trzecim roku realizacji Projektu (dotyczy szóstej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej). Jedno zadanie w zestawie ćwiczeń otwierających i zadań do samodzielnego rozwiązania "Rozwiążmy razem" przez zespół klasowy zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym. W klasach IV , V i VI uczniowie będą wybierać prawidłową odpowiedź spośród pięciu wariantów. W klasie i i II gimnazjum uczniowie będą formułować rozwiązanie i odpowiedź na pytanie postawione w treści zadania przy użyciu co najmniej 15 słów. Uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych – pracując w zespole - będą rozwiązywać przygotowane zestawy zadań z określonego działu matematyki (adekwatnego do realizowanego programu nauczania, uwzględniającego proces przygotowań do egzaminu maturalnego) w ciągu 90 minut. Zajęcia przygotowują ucznia zarówno do egzaminu dojrzałości, jak i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom gospodarki opartej na wiedzy. w rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Przedstawiciele poszczególnych grup – zespołów zadaniowych, będą zobligowani do zaprezentowania otrzymanych rozwiązań całej klasie – umożliwi to zapoznanie się ze wszystkimi rozwiązaniami zadań i sporządzenie niezbędnych notatek pozostałym uczniom oraz weryfikację przez nauczyciela poprawności toku rozumowania i obliczeń. Jednocześnie uczniowie będą mieli możliwość nabycia umiejętności przekazywania swoich osiągnięć w sposób zwięzły i syntetyczny Realizacja każdego zestawu zadań rozwiążmy razem zostanie poprzedzona godziną przygotowań kształtujących pożądane umiejętności ze wskazaniem zakresu merytorycznego niezbędnego do rozwiązania zadań tzw. ćwiczenia otwierające. Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów będzie przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem w jednym, wybranym języku obcym.

2. Tematyka zadań

Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem jej korelacji z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie zawierać między innymi konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji czy budowanie modeli brył o zadanych własnościach. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym, co znacznie ułatwi uczniom przyswojenie zadanego materiału. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności (z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów w danej klasie).

3. Nauczyciele

Nauczyciele uczestniczący w Projekcie będą realizować zajęcia pozalekcyjne z matematyki w wymiarze 28 godzin rocznie, w oparciu o przygotowane przez ekspertów materiały dydaktyczne (tzw. pakiety edukacyjne obejmujące swym zakresem cztery godziny lekcyjne). Za zrealizowane zajęcia nauczyciele otrzymają stosowne wynagrodzenie. Jednocześnie będą oni zobligowani do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu, jak również do udziału w jednodniowych seminariach (raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego, przy zagwarantowanym zwrocie kosztów dojazdu). W trakcie trwania Projektu nauczyciele otrzymają również: niezbędne wsparcie metodyczne wraz z możliwością konsultacji; możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami uczestniczącymi w Projekcie (dostęp do forum na stronie internetowej Projektu oraz uczestnictwo w seminariach); pojedyncze egzemplarze wydawnictw zwartych materiałów dydaktycznych wytworzonych w trakcie realizacji Projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"IV edycja Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży składa się z oferty zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych. Beneficjentem końcowym programu są uczniowie naszej szkoły. To przede wszystkim dzieci z rodzin o niskich dochodach, mające problemy szkolne i wychowawcze wynikające z deficytów, bądź zaniedbań środowiskowych. Beneficjentami końcowymi programu są także uczniowie zagrożeni przerwaniem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz ukończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia. Adresatami Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży są także uczniowie wymagający wsparcia w zagospodarowaniu czasu wolnego. W naszej szkole nie zapomniano także o uczniach szczególnie uzdolnionych, oczekujących dodatkowego pola do realizacji swoich talentów. IV edycja Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ma być jednym z elementów systemowego wspomagania uczniów w ich rozwoju. Realizacja tego typu inicjatyw sprzyja podniesieniu jakości kształcenia, wychowania, jak również jest elementem wdrażania nowego modelu pracy z uczniem, polegającego na indywidualizacji pracy oraz integracji różnych metod. W ramach IV edycji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży nasza szkoła realizuje:
Zajęcia rozwijające wiedzę, zainteresowania i umiejętności: koło informatyczne, warsztaty językowe (język niemiecki), koło matematyczne, koło polonistyczne i plastyczne.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język polski, kształcenie zintegrowane - doskonalenie techniki czytania
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia terapeutyczno -wychowawcze, zajęcia choreoterapeutyczne "Taniec i ruch"
Zajęcia sportowe: sportowo -rekreacyjne, zajęcia korekcyjne Program w całości finansowany jest z Budżetu Miasta Zielona Góra"


PROJEKTY LOKALNE:


"Turniej integracyjny "

Głównym założeniem turnieju jest przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników. Przełamanie bariery niezrozumienia i lęku wobec rówieśników z różnymi deficytami rozwojowymi. Uświadomienie, że niepełnosprawni mają takie same potrzeby: zabawy, aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji i odnoszenia sukcesów. Pokazanie, że samopoczucie dzieci, w tym również niepełnosprawnych zależy od dobrego klimatu w grupie rówieśniczej, wzajemnej pomocy i wsparcia. Zaproponowanie rodzicom udziału w turnieju ma na celu lepsze poznanie się i tworzenie grupy wzajemnego wsparcia, w trudach wychowania niepełnosprawnego dziecka. Wspólna zabawa dzieci i rodziców daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, sprzyja tworzeniu silniejszych więzi rodzinnych, a jednocześnie zapobiega zachowaniom agresywnym zarówno w środowisku domowym, jak i rówieśniczym. Turniej integracyjny jest to impreza jednodniowa, ale współpraca z rodzicami prowadzona jest w różnych formach w ciągu całego roku szkolnego. W ramach tej współpracy organizowane są zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne, szkolenia prowadzone przez zaproszonych gości oraz prelekcje wygłaszane przez specjalistów zatrudnionych w szkole. Turniej integracyjny przygotowany i przeprowadzony zostanie przez nauczycieli o specjalnym przygotowaniu do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Organizacja turnieju wymaga:
Opracowanie program imprezy i ulotek informacyjnych dla rodziców.
Przygotowanie dyplomów dla każdej klasy biorącej udział w turnieju.
Wykonanie dekoracji sali gimnastycznej, w której odbywa się turniej.
Przeprowadzenie konkurencji sportowych i plastycznych.
Przyznanie nagród.

"Środki uzależniające nie są moim przyjacielem "


  Corocznie w SP11 w ostatnim tygodniu listopada organizowany jest "Tydzień Zdrowia". We współpracy z Medycznym Studium Zawodowym od 10 lat uczymy naszych uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie. Słuchacze MSZ mówią naszym uczniom o zdrowym odżywianiu, higienie, aktywności ruchowej ale także o szkodliwości środków uzależniających. Metodami aktywnymi sprawdzamy poziom wiedzy uczniów na temat uzależnień. Na zajęciach w "Tygodniu zdrowia" uczniowie piszą hasła i wiersze dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. Od trzech lat organizujemy konkurs plastyczny i literacki dla uczniów klas IV-VI - "Papierosom, alkoholowi, narkotykom mówimy NIE", " Dziękuję, ja się nie truję". O konkursie informujemy nauczycieli i wszystkich uczniów najstarszych klas. Konkurs jest ważnym wydarzeniem ponieważ biorą w nim udział wszyscy uczniowie, nie tylko najlepsi, często z rodzin zagrożonych. Najwięcej jest prac plastycznych, w bieżącym roku szkolnym nagrodziliśmy 30 osób.Corocznie w SP11 w ostatnim tygodniu listopada organizowany jest "Tydzień Zdrowia". We współpracy z Medycznym Studium Zawodowym od 10 lat uczymy naszych uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie. Słuchacze MSZ mówią naszym uczniom o zdrowym odżywianiu, higienie, aktywności ruchowej ale także o szkodliwości środków uzależniających. Metodami aktywnymi sprawdzamy poziom wiedzy uczniów na temat uzależnień. Na zajęciach w "Tygodniu zdrowia" uczniowie piszą hasła i wiersze dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. Od trzech lat organizujemy konkurs plastyczny i literacki dla uczniów klas IV-VI - "Papierosom, alkoholowi, narkotykom mówimy NIE", " Dziękuję, ja się nie truję". O konkursie informujemy nauczycieli i wszystkich uczniów najstarszych klas. Konkurs jest ważnym wydarzeniem ponieważ biorą w nim udział wszyscy uczniowie, nie tylko najlepsi, często z rodzin zagrożonych. Najwięcej jest prac plastycznych, w bieżącym roku szkolnym nagrodziliśmy 30 osób.

"Bezpiecznie w szkole"

 Już od
wielu lat Szkoła Podstawowa nr 11 jest organizatorem Międzyszkolnego konkursu "Bezpiecznie w szkole". Dzieci uczą się poprzez zabawę. Celem konkursu jest eliminowanie agresywnych zachowań (poznanie i wdrażanie w życie zasad współuczestnictwa w procesie dydaktycznym i wychowawczym). Wykonując kolejne zadania konkursowe uczniowie sprawdzają swoją wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia, właściwego zachowania w sytuacjach trudnych. Mają możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności dotyczących zasad pierwszej pomocy(skaleczenia, oparzenia, złamania itp.). Konkurs ma na celu utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole oraz utożsamianie szkoły z bezpiecznym i przyjaznym miejscem nauki. Konkurs ułatwia także nawiązywanie współpracy miedzy szkołami. Corocznie patronat nad konkursem obejmuje Urząd miasta w Zielonej Górze. Do pracy w jury zapraszani są przedstawiciele firm Ubezpieczeniowych działających na terenie miasta, Straży Pożarnej, Policji oraz specjaliści do spraw BHP.

"Kolorowo i bezpiecznie"

"Bawimy się w Krainie Kolorowych Dzieci"

Nazwa zadania:
Międzyszkolny konkurs świetlic . Po koleżeńsku i bezpiecznie bawimy się w krainie kolorowych dzieci. Konkurs adresowany do dzieci z klas I-III
2. Miejsce wykonywania zadania
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze duża sala gimnastyczna
3. Cel zadania
1. Realizowanie potrzeby wspólnej zabawy w grupie przy muzyce i konkursach.
2. Integracja dzieci ze świetlic szkolnych.
3.Zaspokojenie potrzeby ruchu i sportowej rywalizacji z zastosowaniem zasad fair-play (plebiscyt Mały sportowiec fair- play).
4. Propagowanie zasad bezpiecznej zabawy i koleżeńskiego odnoszenia się do rówieśników.
5. Stworzenie okazji do działań twórczych w różnych formach aktywności.
6. Promocja SP11 w środowisku miejskim.


" Dobry Kolega "

. Cel zadania
Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i tworzenia dobrego klimatu
Wzmacnianie postaw altruistycznych wśród uczniów
Promowanie i rozwijanie umiejętności społecznych
Budowanie przyjaznych relacji między uczniami.

. Szczegółowy opis zadania

W każdej klasie dwa razy w semestrze (średnio co dwa miesiące) uczniowie wybierają trzech kandydatów do tytułu Dobrego Kolegi, Dobrej Koleżanki. Wybór odbywa się poprzez głosowanie. Nazwiska kandydatów zostają wywieszone w gablocie na korytarzu szkolnym. W czerwcu spośród kandydatów każda klasa wybiera (drogą głosowania) dwie osoby, które dostają tytuł Dobrego Kolegi, Dobrej Koleżanki Roku. Zdobywcy tytułu zostają uroczyście zaprezentowani przez panią dyrektor na apelu kończącym rok szkolny. Wówczas każdy z nich dostaje odznakę Dobrego Kolegi, legitymację potwierdzająca zdobycie tytułu oraz nagrodę rzeczową. Ponadto zostaje zrobione wspólne zdjęcie zwycięzców, które wraz z ich nazwiskami wisi potem w widocznym miejscu na terenie szkoły.

"Moja mała i wielka Ojczyzna"

   Jednym z zadań pracy naszej szkoły w bieżącym oraz w następnym roku szkolnym jest realizacja jednego z priorytetów Szkolnego Programu Wychowawczego, który brzmi: Jestem Polakiem i Europejczykiem. Z tym priorytetem łączy się ściśle poznanie własnego regionu oraz umocnienie związku emocjonalnego uczniów klas IV- VI z regionalnym dziedzictwem historycznym .W ramach projektu - Moja mała i wielka Ojczyzna wyodrębniono 4 cykle tematyczne . Ich realizacja uzależniona jest od posiadanych środków finansowych. Zadania te wymagają zaangażowania każdego z 18wychowawców klas IV - VI . Wychowawcy klas opracowali klasowe programy wychowawcze uwzględniające te działania. Na lekcjach wychowawczych będą przygotowywać uczniów do udziału w konkursach, przedsięwzięciach muzyczno - teatralnych, wycieczkach po Zielonej Górze i okolicy.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego