Integracja - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Integracja

INTEGRACJA
Informacje na temat nauki w klasie integracyjnej tutaj:

Wspólne przebywanie, uczestniczenie w zajęciach szkolnych i zabawach potrzebna jest nie tylko dzieciom z niepełnosprawnościami, ale i ich zdrowym rówieśnikom. To co nieznane budzi lęk, chęć odizolowania się, obojętność a czasem nawet wrogość. Poznanie problemów osób niepełnosprawnych pozwala łatwiej akceptować odmienność bez względu na rodzaj, w jakim się ona objawia.
" Integracja wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno - i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa i w którym stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju". A. Hulek

Korzyści uczniów:


1.Pierwsza zmiana " co najmniej 4x w tygodniu
" krótszy pobyt w świetlicy przed lekcjami,
" mniejsza męczliwość dziecka,
" wolne popołudnia,
" więcej czasu na zajęcia dodatkowe
2. Mało liczna klasa
Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów
3. Wysoki poziom nauczania
" Nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych
" Najwcześniej zdiagnozowany zespół klasowy
" Wysoki poziom osiągnięć potwierdzony corocznymi badaniami
" Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i uzdolnień uczniów oraz dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości
4. Dzieci bardziej otwarte na świat
" rozwój tolerancji ,
" wzajemna akceptacja,
" brak niezdrowej rywalizacji,
" kształtowanie pozytywnych postaw i więzi społecznych: tolerancji, życzliwości, akceptacji, zrozumienia potrzeb innych
" przezwyciężanie trudności,
"profilaktyka trudności szkolnych,
"wspieranie prawidłowego rozwoju,
"rozwijanie uzdolnień dzieci.
5. Wiodący język- język angielski
6. Opieka dwóch nauczycieli
Nauczyciel realizujący podstawę programową obowiązującą we wszystkich klasach.
Nauczyciel wspomagający - wspierający dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych
7. Pierwszeństwo w projektach
.
8. Zajęcia dodatkowe:
-socjoterapeutyczne,
-
rewalidacyjne,
-logopedyczne,
-
korekcyjno-kompensacyjne,
-
treningu słuchowego Tomatiisa,
-
logorytmiki.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego